Školská rada

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy či případně samotným zletilým žákům podílet se na správě školy.

Ve Waldorfské základní a střední škole Semily je tvořena šesti lidmi: dva lidé jsou jmenováni zřizovatelem školy a zastupují zřizovatele (v našem případě město Semily), dva jsou voleni z řad učitelů a dva jsou voleni z řad rodičů a zletilých žáků školy. Způsob volby zástupců popisuje podrobněji Volební řád.

Školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů školy. Schvaluje některé dokumenty (školní řád, výroční zprávu, pravidla hodnocení žáků). Vyjadřuje se k rozpočtu školy, k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci a taktéž k inspekčním zprávám. Rovněž je oprávněna podávat oznámení a podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy.

Další informace týkající se ŠR jsou zmíněny v § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. - školského zákona.

Složení Školské rady (funkční období 2021 – 2024)

Zástupci města:

Zástupci kolegia učitelů:

Zástupci rodičů:

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027